Wie zijn wij?

Amigu Tilburg is een christelijke gemeente dat deel uit maakt van het wereldwijde Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Wij zien de Bijbel als bron van geloof en waarheid, en wij zijn ervan overtuigd dat God ons geroepen heeft om over Hem te vertellen en te verkondigen dat Hij spoedig wederkomt.

Ons identiteit is te vinden in de volgende Bijbel verzen: MatteĆ¼s 11:28-30; 22:37-40; 28:19-20. Uit deze verzen leren wij dat iedereen die tot Jezus komt rust van Hem zal ontvangen en dat we naast onszelf ook anderen lief moeten hebben. Daarom dragen wij de naam ‘Amigu‘ wat ‘Vriend‘ betekend en geven wij gehoor aan de Woorden van Jezus om eropuit te gaan en al het goede wat God te bieden heeft te delen met anderen. Wij zijn bereid uw vriend te zijn, u bent het waard een vriend te zijn van Jezus.

Missie & Visie

Het is onze missie een open gemeente te zijn waarbinnen iedereen welkom is; Wij creƫren een thuis waar duurzame vriendschapsrelaties gevormd kunnen worden en dienstbaarheid naar elkander gestimuleerd wordt. Bovendien bieden wij ook de mogelijkheid tot spirituele groei en verdieping in het Woord van God. Gemotiveerd door de Liefde van Jezus en geleid door de Heilige geest brengen wij tezamen het Goede Nieuws naar buiten.

Wij kijken uit naar onze verlossing door de wederkomst van Jezus alsook de restauratie van de gehele Schepping zoals God dit sinds het begin bedoelt heeft.

Normen & Waarden

Onze normen en waarden halen wij uit de Bijbel, het Woord van God. GeĆÆnspireerd door het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft komen wij tot volgende punten die de kern vormen van onze normen en waarden:

  • Liefde: liefde voor God en liefde voor elkaar staan in Amigu centraal. (zie e.g. Joh. 3:16; Rom. 12:9-21; 1 Kor. 13)
  • Respect: Wij respecteren elkaar en geven elkaar de ruimte om jezelf te kunnen zijn. (zie e.g. Gal. 6:10; Kol. 3:13; Heb. 13:1-2)
  • Dienstbaarheid: De talenten en gaven waarmee God ons heeft gezegend zetten wij in om elkaar te helpen. (zie e.g. Mar. 10:45; Joh. 12:26; Rom. 12:11; 1 Kor. 15:58;)
  • Gemeenschap: Wij streven naar het opbouwen van duurzame relaties met elkaar alsmede met God. (Psa. 133:1; Hand. 2:46-47; 4:32; Heb. 10:24-25)
  • Geestelijke groei: Ontwikkeling van geestelijke gaven zoals; bedieningen van geloof, evangelisatie, discipelschap, leiderschap en dienstbaarheid e.a. (zie e.g. Mat. 25:14-30; 1 Pet. 4:10)

Mat. 11:28-30

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Mat. 22:37-40

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Mat. 28:18-20

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.